Miljövinster

Exakt hur blir det mer effektivt med Tre rör ut?

  1. Vi får en ökad biogasproduktion från svartvatten jämfört med traditionella metoder

2. Vi får en ökad biogasproduktion från matavfall. Tack vare att varje lägenhet har en avfallskvarn i köket behöver man inget extra stadie med mekanisk förbehandling av det insamlade matavfallet. Vid mekaniska förbehandlingen uppstår annars ett så kallat rejekt (restavfall) som måste förbrännas. Det innebär en förlorad möjlighet för produktion av biogas.

3. Vi får en ökad återvinning av fosfor som är renare i formen än den från vanligt avloppsslam. Det kristalliserade fosforhaltiga materialet heter struvit och är jämförbart med mineralgödsel i renhet.

4. Vi får en kraftigt ökad återvinning av kväve i en helt ren mineralform. Dagens reningsverk är byggda för att rena bort kväve. Den så kallade luftningen är den mest energikrävande processen i ett traditionellt reningsverk.

Biologisk kväverening leder också till utsläpp av lustgas som är en klimatgas. Att rena bort kväve från reningsverk är dumt av flera anledningar. När man renar kväve från reningsverk omvandlas det från ammoniak till kvävgas, men när man sedan tillverkar mineralgödsel fixerar man ammoniak från kvävgas. Det blir helt enkelt en omvänd process som återigen kostar mycket energi till en process som för närvarande drivs med fossil naturgas.

Med källsorterat VA får vi en koncentration av kväve som gör det ekonomiskt rimligt, redan med dagens teknik, att återvinna kvävet istället för att lägga energi på att rena bort det. Även jämfört med en framtida förbättrad teknik för kväverening på reningsverk finns det en energivinst i att återvinna kväve från källsorterat VA.

5. Läkemedelsrester i avlopp kommer framförallt från urin och avföring. Med källsorterat VA samlas de i en koncentrerad ström (toalettvatten) som bara utgör 5 % av det totala spillvattenflödet (cirka sex liter per person och dag). Det medför att det bara är den koncentrerade strömmen som behöver behandlas för att rena bort läkemedel. I traditionella reningsverk blandas läkemedlen ut med allt annat avlopp. Det blir cirka 350 liter per person och dag vilket innebär att man måste behandla hela mängden vätska.

6. Det finns ett ökat intresse för energismarta byggnader med värmeåtervinning. Redan idag finns det värmeväxlare för spillvatten. Med källsorterat gråvatten ökar effektiviteten för sådana värmeväxlare då de slipper hantera avföring och toapapper plus att vattnet har en högre temperatur eftersom spolvatten från toaletter inte är med.

7. Ett källsorterat BDT-vatten är relativt lågt förorenat eftersom klosettvatten inte är med. Det medför att föroreningsgraden med övergödande ämnen (fosfor och kväve) och patogener är låg. Därför kan BDT-vatten enklare renas till en nivå som möjliggör vattenåtervinning eller ett utsläpp av renat vatten i lokala vattendrag.

8. Sammantaget leder effekterna ovan till en minskad klimatpåverkan. Men denna vinst är låg sedd till annan klimatpåverkan från samhället eftersom VA-sektorn endast står för under 1 % av den totala klimatpåverkan. Men det går åt rätt håll.

No posts found.


Fler nyheter

Du hittar fler nyheter om Tre rör ut och Recolab på NSVA.se

Publicerad 26 augusti 2021.
Senast uppdaterad 23 september 2021.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of recolab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Stäng formuläret