GDPR och integritet

1. Användarvillkor

När du skickar information till oss är vi skyldiga enligt lag att registrera denna eller på annat sätt hålla uppgifterna ordnade eftersom de utgör en del av en allmän handling. Hur länge uppgifterna sparas beror på vad ditt ärende gäller.

  • När du kontaktar oss genom detta formulär så lämnar du personuppgifter till oss. Behandlingen av dina uppgifter sker för att vi ska kunna komma i kontakt med dig eller fullfölja ditt ärende. Det är de tjänstepersoner som administrerar ditt ärende som får ta del av dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

2. Hantering av personuppgifter/GDPR

Dataskyddsförordningen, också känd som GDPR (General Data Protection Regulation), är en lagstiftning som är till för att din personliga integritet inte ska kränkas vid behandling av dina personuppgifter. Dina uppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag. Här berättar vi lite mer om hur NSVA behandlar dina personuppgifter när du kommer i kontakt med Recolab.
Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, adress, mejladress och fastighetsbeteckning. För att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när dina personuppgifter behandlas finns dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Med behandla menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter.

Hur hanterar vi dina uppgifter när du kontaktar RecoLab?

På webbplatsen recolab.se kan du komma i kontakt med verksamheten på olika sätt till exempel genom e-post eller telefon.

När du skickar information till oss är vi skyldiga enligt lag att registrera denna eller på annat sätt hålla uppgifterna ordnade eftersom de utgör en del av en allmän handling. Hur länge uppgifterna sparas beror på vad ditt ärende gäller.

  • När du kontaktar oss så lämnar du ofta personuppgifter. Några exempel på när dina personuppgifter registreras hos oss är när du vill bokar showroom eller ska hyra en företagsplats eller testbäddsplats. Behandlingen av dina uppgifter sker för att vi ska kunna komma i kontakt med dig eller fullfölja ditt ärende. Det är de tjänstepersoner som administrerar ditt ärende som får ta del av dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Dina rättigheter när det gäller personuppgifter

Du har ett antal rättigheter enligt GDPR:

  • Du kan begära tillgång till dina personuppgifter.
  • Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. I offentlig verksamhet kan en sådan begäran bara tillgodoses när det inte står i strid med offentlighetsprincipen och kraven på gallring och bevarande av allmänna handlingar.
  • Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.
  • Du kan begära dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få ut dina personuppgifter så att de kan flyttas till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller i huvudsak främst personliga konton i sociala medier och inte personuppgifter hos en kommun eller ett kommunalt bolag.
  • Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde. Sådan behandling som skett under tiden samtycket har varit gällande påverkas alltså inte av att du återtar samtycket.

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kontakta då NSVA:s kundtjänst.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter. Om din begäran avslås har du rätt att få ett skriftligt beslut med motivering.
Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.

Mer information om dataskyddsförordningen

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbplats. Om du inte får svar på dina frågor i texten kan du kontakta vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@nsva.se eller kontakta receptionen på telefon 010-490 97 00.

Publicerad 14 november 2020.
Senast uppdaterad 14 december 2020.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of recolab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Stäng formuläret