Miljövinster

På vilket sätt är källsorterat avlopp och matavfall en del av ett paradigmskifte inom avloppshantering?

Dagens VA-system är inte ett system som byggdes med en unison plan. Det har utvecklats organiskt över 100 års tid. Först anlade vi diken och dammar i städer för att hantera dagvatten. Sedan förtätades städerna och det ledde till problem med smittspridning. Då grävde vi ner ledningsnät för att leda bort spillvatten.

Senare ledde det till luktproblem i vattendragen som tog emot vattnet. Då byggde vi reningsverk för att skilja bort organiska ämnen. Sedan upptäckte vi problem med övergödning (på grund av fosfor) så vi skiljde bort det. Vi fick problem med kväverening så vi byggde ut det, sedan upptäckte vi problem med läkemedelsrester så nu bygger vi ut reningen. Avloppsrening har utvecklats reaktivt genom att vi har reagerat på problem. Ny teknik tillåter oss att vara proaktiva.

Tre rör ut är unikt. Istället för att fortsätta bygga ut det gamla systemet för att möta nya problem frågar vi oss för första gången: vilket VA-system vi vill ha, hur ska det då se ut? Då är källsortering ett svar som passar för väldigt många områden.

No posts found.


Fler nyheter

Du hittar fler nyheter om Tre rör ut och Recolab på NSVA.se

Publicerad 26 augusti 2021.
Senast uppdaterad 23 september 2021.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of recolab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Stäng formuläret