Artiklar och reportage

SVT reportage med Amanda Widén, Utvecklingsingenjör NSVA som arbetar med gråvatten på RecoLab

Amanda Widén, utvecklingsingenjör NSVA, visar hur gråvatten, svartvatten och matavfall hanteras och blir miljövinster i RecoLab.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/darfor-ar-tre-ror-battre-an-ett-sa-sorteras-avloppsvattet-fran-oceanhamen

Introduktion till RecoLab 1 (5)

I första reportaget av RecoLab får vi en tur på Öresundsverket, Helsingborgs avloppsreningsverk. Ingen vill bo granne med ett avloppsverk som luktar – vart har lukten tagit vägen?

 

 

RecoLab – episode 1

In the first report by RecoLab, we get a tour of the Öresund plant, Helsingborg’s sewage treatment plant. Nobody wants to live next door to a sewage plant that smells – where has the smell gone?

Introduktion till RecoLab 2 (5)

Följ med de tre rören in till RecoLab. Vad gör vi med innehållet i rören och stämmer det att vi använder dresserade husdjur för att hantera reningen?

 

RecoLab – episode 2

Follow the three tubes into RecoLab. What do we do with the contents of the pipes and is it true that we use trained pets to handle the treatment?

Introduktion till RecoLab 3 (5)

I Helsingborg är det faktiskt lätt att göra rätt. Tack vara en stadsplanering med genomtänkt infrastruktur kan en spolning på toaletten vara en ren miljövinst! Louise & Peter fortsätter sina besök i Oceanhamnen och träffar fler miljöhjältar. Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande, berättar om Helsingborgs miljömål och vision för fortsatt utvecklingen för en hållbar stadsplanering.

RecoLab – episode 3

In Helsingborg, it is actually easy to do the right thing. Thanks to urban planning with well-thought-out infrastructure, flushing the toilet can be a pure environmental benefit! Louise & Peter continue their visits to Oceanhamnen and meet more environmental heroes. Peter Danielsson, chairman of the municipal board, talks about Helsingborg’s environmental goals and vision for continued development for sustainable urban planning.

Introduktion till RecoLab 4 (5)

Samarbete är vägen till framgång! Med en gemensam mötesplats och testbädd skapar NSR, Öresundskraft, NSVA och Helsingborgs stad en unik samverkan som stavas RecoLab. Tillsammans har de skapat en stadsutveckling som utmanar konventionella infrastrukturer och skapar nya möjligheter för cirkulära och hållbara kretslopp. Möt RecoLabs styrgrupp och hör om RecoLabs ”varför” och ”hur” – det är nu resan börjar!

Louise och Peter fortsätter att knackar på i Oceanhamnen och vi får höra om magin i diskbänken och hur det är att vara nybyggare!

 

Episode 4

Cooperation is the way to success! With a common meeting place and test bed, NSR, Öresundskraft, NSVA and the City of Helsingborg create a unique collaboration spelled RecoLab. Together, they have created an urban development that challenges conventional infrastructures and creates new opportunities for circular and sustainable cycles. Meet RecoLab’s steering group and hear about RecoLab’s ”why” and ”how” – this is where the journey begins!

Louise and Peter continue to knock on the door in Oceanhamnen and we hear about the magic in the sink and what it’s like to be a settler!

Introduktion till RecoLab 5 (5)

Sist men inte minst- i avsnitt 5 om RecoLab pratar vi testbädd. I testbädden testas och utvecklas framtidens teknik. Möt vår första testbäddsgäst, hur kommer det sig att man åker från Finland för att få en plats i RecoLab? Hör om Juho´s arbete och studier, vad gör han i RecoLab och vad vill han uppnå med sina tester. Louise får även en ny insikt, när i processen upphör avloppsvatten vara farligt och äckligt?

Vi får även höra och se fler erfarenheter och upplevelser från nybyggare i Oceanhamnen!

 

Episode 5

Last but not least – in section 5 about RecoLab we talk test bed. In the test bed, the technology of the future is tested and developed. Meet our first test bed guest, how come you travel from Finland to get a place in RecoLab? Hear about Juho´’s work and studies, what he does in RecoLab and what he wants to achieve with his tests. Louise also gets a new insight, when in the process does wastewater cease to be dangerous and disgusting?

We also get to hear and see more experiences and experiences from settlers in Oceanhamnen!

Publicerad 16 september 2021.
Senast uppdaterad 14 oktober 2021.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of recolab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Stäng formuläret